BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie BIP Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Rektorzy

Jego Magnificencja
Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor

ur. 17 czerwca 1969 w Żywcu, 1987-1993 studia teologiczne na PAT. 1993 święcenia kapłańskie dla diecezji bielsko-żywieckiej. 1993-1996 wikary w parafii św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu. 1996-2000 studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. 2001-2003 wikary w parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej i wykłady w Instytucie Teologicznym św. Jana Kantego w Bielsku. 2003-2006 badania naukowe w Niemczech, w Kolonii. 2006 habilitacja na PAT. 2006-2007 badania naukowe we Francji w Avignonie. 2007 zatrudnienie na PAT w Krakowie. 2009 redaktor naczelny Polonia Sacra. 2010 prodziekan Wydziału Teologicznego. 2012 dziekan Wydziału Teologicznego. 2014 Rektor UPJPII.

Najważniejsze publikacje: Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002; Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002; Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000.

Funkcję rektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów:

czwartek 13.00-15.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

 

 

Ks. dr hab. Robert Tyrała
Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJP II, w latach 1984-1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 uzyskał stopień mgr teologii; w latach 1992-1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1996 roku uzyskał stopień licencjata teologii (po mgr) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1997 roku uzyskał stopień mgr sztuki; w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji. W roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998-2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 1997-2005 był wykładowcą w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie; od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 2000 pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (latach 2006-2009, 2016-2018  prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego; od 2005 jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie; od 2006 roku jest członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009-2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, od 2017 jest prezydentem honorowym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz Festival Zelioli w Lecco we Włoszech; jest organizatorem: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, kongresów w Polsce i za granicą; pomysłodawcą i organizatorem Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 roku); zasiada w radzie naukowej czasopism: Studia Hildegardiana Sariensia wydawanego w Żorach, Musica Ecclesiatica wydawanego w Opolu oraz rocznika Thesaurus Musicae Sacrae wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis; w 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Pełni funkcję prorektora od września 2018 r.


Godziny dyżurów:

środa 10.00 - 12.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Ks. dr hab. Antoni Świerczek

Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

    Ks. dr hab. Antoni Świerczek, ur. 24 kwietnia 1959 r. w Biernej k/Żywca jako syn Jana i Anny z d. Pasierbek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łodygowicach (1974) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej (1978) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym a następnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu a 20 maja 1984 r. święcenia kapłańskie. 2 maja 1984 r. uzyskał stopień magistra teologii.
Po ukończeniu seminarium pracował jako wikariusz w Jaworznie (1984-1988) oraz w Nowej Hucie – Czyżyny (1988-1990). Równocześnie w latach 1988-1990 kontynuował studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień licencjata teologii uzyskał 15 października 1991 r.
W roku 1990 został skierowany na studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu, które ukończył w 1993 r. Od 1 września 1993 r. do 30 sierpnia 1997 r. pracował jako Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 1 października 1996 r. został zatrudniony jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
W latach 1997-1999 r. wyjechał ponownie do Paryża, gdzie w Instytucie Katolickim kontynuował studia. 8 maja 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Natomiast 29 listopada 2013 r. uzyskał  stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Pracując jako wykładowca w PAT od 1996 r., a następnie UPJP II w Krakowie, równocześnie był kierownikiem Studium Teologii Rodziny Archidiecezji Krakowskiej (1999-2017), dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM  Archidiecezji Krakowskiej (2001-2005) oraz kierownikiem Kierunku Nauki o rodzinie przy Wydziale Teologicznym PAT (2005 – 2008).
Od 1 września 2008 do 30 sierpnia 2014 pełnił funkcje prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych UPJP II, a od  1 września 2014 jest dziekanem tegoż wydziału.
Jest Konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Stowarzyszenia Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia Familiologów Polskich.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problematyki małżeństwa i rodziny. Jest to wynikiem głębokiego przekonania, że instytucje te stanowią fundament i najistotniejsze wartości w życiu każdego człowieka, gdyż tu każdy uczy się podstawowych kategorii życia społecznego, religijnego i moralnego: miłości, szacunku dla człowieka, ofiarności, przebaczenia, odpowiedzialności, potrzeby autorytetu i posłuszeństwa. Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Społecznych UPJPII z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, poradnictwa przyparafialnego. Jest promotorem ponad 30 licencjatów (licencjat zawodowy) oraz ponad 60 magistrów.
W opublikowanych tekstach przybliża nauczanie Kościoła nt. istoty i posłannictwa małżeństwa i rodziny, który w swym nauczaniu moralnym wskazuje na konieczność realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. W szczególny sposób dokonuje się to w życiu rodzinnym. Kolejnym tematem jest powołanie małżonków do rodzicielstwa, które dla małżonków jest podstawowym powołaniem oraz przestrzenią ich odpowiedzialności i moralnego zobowiązania. Kolejne teksty oscylują wokół zagadnienia kryzysu współczesnej rodziny i godzących w nią zagrożeń, wśród których są również tzw. alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Istotną kwestią jest potrzeba niesienia pomocy małżeństwu i rodzinie w różnych sytuacjach codziennego życia. Dla Kościoła bowiem rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą.  Do istotnych zadań należy tu nade wszystko konieczność formacji sumień ludzi wierzących, co winno dokonywać się zarówno poprzez nauczanie moralne jak i posługę kapłanów w konfesjonale. Podejmując wskazane powyżej zagadnienia opublikował następujące książki: Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków 2004, Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków 2009, Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków 2013, Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny. Kraków 2013, Cień wieży Babel. Obraz Rodziny w ponowoczesności, Kraków 2017. Jest również autorem ponad 30 artykułów naukowych podejmujących zagadnienia związane z teologią małżeństwa i rodziny.

Pełni funkcję prorektora od września 2018 r.

Godziny dyżurów:

piątek 9.00 - 11.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala
Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Urodzony w 1966 r. W 1991 r. tytuł zawodowy magistra teologii (PAT); w 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych (ATK); w 2005 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki (PAT), a w 2011 r. tytuł profesora nauk teologicznych (UPJPII). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2010-2014 prodziekan do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych, wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego „The Person and the Challenges”. Ekspert (nauki teologiczne i nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Uczestnik i organizator konferencji, sympozjów i kongresów katechetycznych oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, nauk o rodzinie, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii.

Więcej informacji.

Funkcję prorektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów:

poniedziałek 13.00-15.00

ul. Kanonicza 25
tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl